Gimcana Solidària

Recaptació total

10.000€
30.000€
50.000€
117.761€ recaptats
11 cims assolits
Gràcies a vosaltres 2355 infants marxaran de colònies aquest estiu!

Avantatges fiscals dels donatius

 

FER UNA DONACIÓ CADA COP COSTA MENYS.

Un donatiu de 150 € només et costarà 7,50 €.

Dedueix-te fins al 95% en l'IRPF.

 

​La reforma fiscal millora els avantatges tant per a les persones físiques (IRPF) com per a persones jurídiques (Impost de Societats) que fan donacions a fundacions o associacions declarades d'utilitat pública, com és el cas de Fundesplai - Fundació Catalana de l'Esplai.

D'aquesta manera es pretén afavorir les noves donacions i l'increment de les aportacions dels actuals donants [1].

 

Persones físiques

Des de l’1 de gener de 2016, les persones físiques que col·laborin amb la Fundació Catalana de l’Esplai (entitat acollida a la Llei 49/2002) es poden beneficiar d'un 95% de deducció a la declaració d’IRPF per als primers 150€ de la seva donació (aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base liquidable de l’IRPF del donant).

A més, els donants podran aplicar una deducció del 55% a la quantitat donada que excedeixi els 150€, si han fet donatius a la mateixa entitat els últims tres anys, o bé un 50% de forma general:

 

  IRPF

Primers 150 €

+ de 150 €

Donacions 
pluriennals *1
+ de 150 €

2014

Part estatal 25%
Part catalana*2 15%
Total 2014 40%

2015

Part estatal 50% 27,5% 32,5%
Part catalana*2 15%
Total 2015 65% 42,5% 47,5%

2016-2019
i següents

Part estatal 75% 30% 35%
Part catalana*2 15%
Total 2016 90% 45% 50%
2020 Part estatal 80% 35% 40%
Part catalana 15%
Total 2020 95% 50% 55%


*1 Donacions a la mateixa entitat durant 3 anys o més.
*2 La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) també està inscrita al registre d’entitats de Foment de la Llengua Catalana. Les donacions efectuades a aquestes entitats donen dret a una deducció en l’IRPF del 15%, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica [2].

 

A continuació es mostra un exemple:

 

2015

2016 - 2019

2016 - 2019
(pluriennal)

2020
Quantitat donada  319,57 €  395,45 €  420,00 € 467,00 €
Tram 1 (0 - 150€)  150,00 €  150,00 €  150,00 € 150,00 €
% tram 1 65% 90% 90% 95%
Deducció tram 1  97,50 €  135,00 € 135,00 € 142,50 €
Tram 2 (+ de 150€)  169,57 €  245,45 € 270,00 € 317,00 €
% tram 2 42,5% 45% 50% 55%
Deducció tram 2  72,07 €  110,45 € 135,00 € 174,35 €
Deducció total  169,57 €  245,45 € 270,00 € 317,00 €
Cost final  150,00 €  150,00 € 150,00 € 150,00 €

 

D’acord amb això, una persona física que durant l’exercici 2015 va fer una donació d'uns 320€ es podia deduir quasi 170€, de forma que el seu cost efectiu era de 150€. 
Ara, gràcies a la reforma fiscal aprovada, aquesta mateixa persona podria augmentar la seva donació fins a 467€ mantenint el mateix cost final de 150€. Si a més, fos donant habitual la deducció encara seria major.

 

Persones jurídiques (organitzacions)

Amb relació a les donacions de persones jurídiques (empreses, entitats, etc.), la reforma fiscal no varia el percentatge de deducció del 35% en l’Impost sobre Societats, però s'afegeix un increment de la deducció per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la nova donació:

 

Impost sobre Societats

Exercici 2014

Exercici 2015

Exercici 2016
i següents

Donacions puntuals 35%
Donacions pluriennals*1 35% 37,5% 40%
Límit de deducció de la base liquidable 10%
 

 

*1 Donacions a la mateixa entitat durant 3 anys o més.

 

Aquests imports deduïbles segueixen limitats a un 10% de la base imposable de l'Impost de Societats de la persona jurídica donant.

A diferència del cas de les persones físiques, les quantitats que excedeixin aquest límit es podran deduir ens els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius, és a dir, encara que no hi hagi prou base imposable per poder gaudir totalment de les desgravacions, aquestes no es perden, sinó que es podran deduir posteriorment, si el donant té beneficis en els anys següents.

 


[1] La nova Llei 27/2014, de 27 de novembre de 2014, de l’Impost sobre Societats, vigent des del passat 1 de gener de 2015, modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, normativa legal aplicable a la Fundació Catalana de l’Esplai.

[2] Article 32 de la Llei 16/2008, de Mesures Fiscals i Financeres de la Generalitat de Catalunya.